UKažte se! aneb Když studenti propagují univerzitu

FOR ENGLISH SEE BELOW.


Jste hrdé/í studentky a studenti UK a chcete ukázat ostatním, že UK je skvělá škola? Právě pro vás je tu již třetí kolo grantové výzvy „UKa!“. Přihlaste svůj projekt, kterým byste chtěli oslovit středoškoláky, studenty bakalářských programů jiných VŠ a univerzit či žáky druhého stupně základních škol i širokou veřejnost a pozitivně UKázat, jaký je studentský život v rámci naší univerzitní komunity!


I letošní, 3. ročník UKa! má několik bonusových kritérií, k nimž bude komise přihlížet při hodnocení projektů:


  • akcent na propagaci well-beingu a psycho zdraví v rámci univerzitní komunity

  • mezifakultní spolupráce v rámci fakult / ústavů UK

  • realizace projektu v univerzitním vzdělávacím centru Didaktikon


Třetí kolo interní grantové výzvy UKa! vyhlašuje Univerzita Karlova opět při příležitosti dubnového (676.) výročí svého založení. Univerzita tak chce opět podpořit zajímavé studentské projekty určené k propagaci UK mezi středoškoláky, ale i studenty bakalářských programů z jiných vysokých škol a univerzit, žáky druhého stupně základních škol a širokou veřejností.


„Už první ročník UKa! ukázal, že tento ,minigrantový´ koncept má potenciál přinést skvělé nové nápady a podnětné cesty v propagaci Univerzity Karlovy a jejích aktivit. Řešiteli totiž jsou naše studentky a studenti, kteří jsou blíže i našim cílovým skupinám, zejména uchazečům o studium. Musím ale ihned doplnit, že se v případě UKa! vskutku jedná o projekty cílené na propagaci a nemají ambici suplovat vědecké granty, třeba Grantové agentury UK (GAUK),“ říká Martin Vlach, prorektor UK pro vnější vztahy.


Celý rozhovor s prorektorem pro vnější vztahy Martinem Vlachem, uskutečněný při příležitosti prvního kola UKa! v roce 2022, si můžete přečíst na webu ukforum.cz.


Na tuto výzvu je alokována částka 200 tisíc korun celkem na všechny projekty. Vítány jsou nové nápady a odvážné a kreativní počiny, nejdůležitější však bude smysluplnost projektu a to, a jak přispěje k propagaci Univerzity Karlovy.


PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 29. KVĚTNA 2024!


Výsledky předchozích ročníků naleznete zde.


Projects for the UKa! student grant programme can also be submitted in English.

For further information, please write to uka@cuni.cz


LET’S SEE WHAT YOU CAN DO! OR, WHEN STUDENTS PROMOTE THE UNIVERSITY

Are you a proud student of CU and want to show others that CU is a great university? We’re announcing the third round of the UKa! grant project – for you! We are now accepting submissions for projects for the promotion of CU to secondary school pupils, bachelor's students of other universities or second-grade students of primary schools and the general public, or study at CU abroad, or otherwise increase the international prestige of CU!


Compared to last year’s first edition, the third round of UKa! has several new aspects, in the form of bonus criteria, which the committee will take into account when evaluating projects:


  • emphasis on promoting well-being and psychological health within the university community

  • inter-faculty cooperation between the faculties / institutes of Charles University

  • implementation of the project at the University's Didaktikon education centre at the Hybernská Campus


Charles University has initiated the third round of the UKa! internal grant project, which was announced in April to mark the 676th anniversary of its foundation. Through this project the University wants to again support interesting student projects for the promotion of CU to secondary school students, as well as students of bachelor degree programmes from other universities and colleges, pupils of lower secondary schools and the general public.


“The first edition of UKa! showed that this ‘mini-grant’ concept has the potential to contribute great new ideas and inspiring ways to promote Charles University and its activities, as projects will be implemented by our students, who are also closer to our target groups, and in particular applicants for study. I must add, however, that in the case of UKa! these projects really are aimed at promotion of the University and are not intended to replace research grants, such as the Grant Agency of Charles University (GAUK),” says Martin Vlach, CU Vice-Rector for Public Relations.


The whole interview with Vice-Rector for Public Affairs Martin Vlach, held on the occasion of the first round of UKa! in 2022, is available at ukforum.cz (only in czech).


A total amount of 200,000 CZK has been allocated to all projects for this call to proposal. New ideas and bold and creative activities are welcomed; however, the most important thing is the meaningfulness of the project and how it will contribute to the promotion of Charles University.


APPLICATION DEADLINE 29 MAY 2024!


The results of the first edition of the project can be found here (only in Czech).


Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám