• Projekty & rozpočet

Projekty & rozpočet

Rozpočet

 1. Na tuto výzvu je alokována částka 200 tisíc Kč celkem na všechny projekty.

 2. Jeden projekt může požadovat částku maximálně 100 tisíc Kč. Předpokládáme, že bude uděleno 3–5 grantů; pokud však bude jeden projekt požadovat částku 100 tisíc Kč a bude výrazně lepší než všechny ostatní, může se stát, že budou uděleny pouze dva granty.

 3. Uznatelnými náklady jsou osobní náklady, přímé náklady (zejména spotřební materiál) a služby.

  Lze požadovat tyto prostředky:

    a. 

  materiál – spotřební (drobné položky typu kancelářské potřeby uvádějte agregovaně a s přesností na tisíce Kč včetně DPH;); limit pro tuto rozpočtovou položku není dán (s výjimkou celkové částky, viz bod 2).

    b. 

  faktury na materiál či za služby – uvádějte cenu včetně DPH; limit pro tuto rozpočtovou položku není dán (s výjimkou celkové částky, viz bod 2).

    c. 

  cestovní náklady; limit pro tuto rozpočtovou položku není dán (s výjimkou celkové částky, viz bod 2).

    d. 

  stipendia interním studentům UK; limit pro tuto rozpočtovou položku je dán ve výši max. 50% celkové částky v daném grantu.

    e. 

  odměny formou Dohody o provedení práce (DPP) pro interní či externí členy týmu – limit je dán ve výši max. 50% celkové částky v daném grantu (konkrétně max. 10 tis. Kč na měsíc, přičemž nesmí být překročen měsíční souhrn všech DPP v rámci celé UK).

 4. Z grantu nelze financovat majetek/materiál určený tzv. k evidenci (obecně lze říci, že evidenci nepodléhá např. spotřební materiál či různé součástky do hodnoty 1.000 Kč).

 5. Přidělené prostředky není třeba vyčerpat všechny, ale je třeba do 30. 11. 2022 říci s přesností na korunu, jaká částka nebude vyčerpána a bude tedy vrácena.


Hodnocení projektů

 1. Žádosti bude posuzovat grantová komise složená ze zástupců Odboru vnějších vztahů RUK, zástupců fakultních oddělení PR a marketingu a Ediční komise Akademického senátu UK.

 2. Základní hodnotící kritérium je poměr „cena/výkon“ – tj. jak za jednotku peněz přispěje projekt k propagaci UK. Přihlíží se k prioritám výzvy (bod A.1-2.). Komise uvítá i nové nápady, odvážné a kreativní počiny, ale primárně bude posuzovat smysluplnost projektu a plánovaných výdajů.

 3. Vedlejším kritériem je kvalita zpracování žádosti.

 4. Komise si vyhrazuje právo nepřidělit vyhrazené prostředky, pokud návrhy projektů nebude považovat za dostatečně kvalitní.

 5. Pokud bude komise považovat určitý projekt za hodný realizace, ale s nadnesenými finančními požadavky, povede s žadateli diskusi o krácení rozpočtu; projekt bude podpořen grantem pouze v případě, že dojde k oboustrannému konsenzu.

 6. V případě, že komise bude považovat určitý projekt za slibný, ale v žádosti bude postrádat určité informace, povede s žadateli diskusi o zpřesnění informací, resp. dopracování žádosti. Zároveň mohou být neúplné informace, jejich nedodání či neupřesnění považovány za důvod k vyřazení, resp. nefinancování projektu.

 7. V případě, že se sejde velké množství žádostí, vyhrazuje si komise právo uspořádat veřejnou prezentaci, kde budou vybrané týmy obhajovat návrh svého projektu (cca 10-15 minut na tým).


Průběh řešení projektů

 1. Po přidělení grantů bude svolána informační schůzka se studentskými týmy (konec června 2022).

 2. Finance:

    a. 

  prostředky budou vypláceny přes sekretariát OVV RUK

  kontaktní osoby: Šárka Lišková , Klára Öhman nebo ,

    b. 

  veškeré objednávky a fakturace je nutné nejdříve s dostatečným předstihem konzultovat s kontaktními osobami,

    c. 

  v případě stipendií je třeba počítat s měsíčním zpožděním ve výplatě (např. žádost ze začátku října může znamenat, že student dostane na účet prostředky cca v polovině prosince),

    d. 

  v případě faktur uvádějte tyto fakturační údaje: Univerzita Karlova; Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208; DIČ: CZ00216208; toto je striktní podmínka, jinak faktury nebudou proplaceny,

    e. 

  v rozumných případech bude možná dohoda o menší změně struktury rozpočtu,

    f. 

  podrobná pravidla pro vystavení objednávek, proplácení faktur apod. budou řešitelským týmům představena se začátkem projektu.

 3. Komise si vyhrazuje právo zrušit grant (nebo jeho část) poté, co byl schválen, v případě závažných pochybení ze strany studentského týmu.


Nezávazné příklady projektů

 • Sada přednášek o tématu X na středních školách v kraji Z (uveďte očekávaný počet přednášek, resp. studentů a vaše náklady na studenta).

 • Organizace nové soutěže X (uveďte očekávaný počet účastníků a jaká podle vašeho názoru šance, že soutěž přiláká studenty ke studiu na UK; chcete soutěž pořádat každý rok?).

 • Uspořádání univerzitní konference v Kampusu Hybernská pro středoškoláky i veřejnost ve stylu TEDx (ve smyslu Thinkers, Enablers, Doers) – zkušenosti studentů, zajímaví pedagogové, zajímaví alumni atd. (uveďte, kdy by se měla akce konat, zda v rámci jiné /univerzitní/ akce, kolik hostů, pro kolik lidí apod.).

 • Vědomostní soutěž pro středoškoláky k propagaci méně známých, ale zajímavých oborů na UK napříč fakultami (uveďte formu, jakou by se soutěž měla konat, její vyhodnocení, případně odměnu pro vítěze apod.).

 • Video (sada videí) pro sociální sítě UK, které vtipnou, odlehčenou formou propagují UK, studium na UK, proč je dobré na UK studovat atd. (uveďte počet plánovaných videí, jejich stručný umělecký a ideový záměr, příklad podobného projektu – inspirace, popř. vlastní realizovaná videa obdobného charakteru, očekávaný dopad).

 • Vytvoření komiksu o UK (uveďte, kdo by komiks vytvořil, ideový námět – historie, zajímavosti, studentský život…, témata, kterým by se věnoval, jeho plánovaná distribuce /online, tisk/).

 • Místopisná výstava (foto), sada článků… o zajímavých místech na UK (legendy, „pověry“, tradice).

 • Festival studentských spolků na UK.

 • Vyrobení plakátů o tématu X, které budou k vidění na akci Z (uveďte, o jakou jde akci, kolik na ní zhruba je návštěvníků, o jaké návštěvníky se jedná; co se s plakáty stane po skončení akce).

 • Vytvoření umělecké instalace pro středoškoláky (popište, kde/kdy instalace fyzicky bude stát, čím bude zajímavá; co se s instalací stane po skončení akce).

 • Uspořádání popularizační konference X o tématu Y (kolik na ní zhruba je návštěvníků, o jaké návštěvníky se jedná? Uskuteční se akce i za rok?).

 • ...

Poslední změna: 6. duben 2022 14:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám