• Projekty & rozpočet

Projekty & rozpočet

Projects for the UKa! student grant programme can also be submitted in English.

For further information, please write to uka@cuni.cz


Rozpočet

 1. Na tuto výzvu je alokována částka 200 tisíc Kč celkem na všechny projekty.

 2. Jeden projekt může požadovat částku maximálně 100 tisíc Kč. Předpokládáme, že bude uděleno 3–5 grantů; pokud však bude jeden projekt požadovat částku 100 tisíc Kč a bude výrazně lepší než všechny ostatní, může se stát, že budou uděleny pouze dva granty.

 3. Uznatelnými náklady jsou osobní náklady, přímé náklady (zejména spotřební materiál) a služby.

  Lze požadovat tyto prostředky:

    a. 

  materiál – spotřební (drobné položky typu kancelářské potřeby uvádějte agregovaně a s přesností na tisíce Kč včetně DPH;); limit pro tuto rozpočtovou položku není dán (s výjimkou celkové částky, viz bod 2).

    b. 

  faktury na materiál či za služby – uvádějte cenu včetně DPH; limit pro tuto rozpočtovou položku není dán (s výjimkou celkové částky, viz bod 2).

    c. 

  cestovní náklady; limit pro tuto rozpočtovou položku není dán (s výjimkou celkové částky, viz bod 2).

    d. 

  stipendia interním studentům UK; limit pro tuto rozpočtovou položku je dán ve výši max. 50 % celkové částky v daném grantu.

    e. 

  odměny formou Dohody o provedení práce (DPP) pro interní či externí členy týmu – limit je dán ve výši max. 50% celkové částky v daném grantu (konkrétně max. 10 tis. Kč na měsíc, přičemž nesmí být překročen měsíční souhrn všech DPP v rámci celé UK).

 4. Z grantu nelze financovat majetek/materiál určený tzv. k evidenci (obecně lze říci, že evidenci nepodléhá např. spotřební materiál či různé součástky do hodnoty 1 000 Kč).

 5. Přidělené prostředky není třeba vyčerpat všechny, ale je třeba do 30. 11. 2024 říci s přesností na korunu, jaká částka nebude vyčerpána a bude tedy vrácena.

Hodnocení projektů

 1. Žádosti bude posuzovat grantová komise složená ze zástupců Odboru vnějších vztahů RUK, Komise pro komunikaci a PR UK (KaPR) a Komise pro třetí roli Akademického senátu UK.

 2. Základní hodnotící kritérium je poměr „cena/výkon“ – tj. jak za jednotku peněz přispěje projekt k propagaci UK – viz kapitola O grantech. Komise uvítá i nové nápady, odvážné a kreativní počiny, ale primárně bude posuzovat smysluplnost projektu a plánovaných výdajů.

 3. Vedlejším kritériem je kvalita zpracování žádosti.

 4. Bonusovými kritérii při posuzování projektů jsou:

  • akcent na well-being a psycho zdraví v rámci univerzitní komunity

  • a/nebo mezifakultní spolupráce na předkládaném projektu (řešitelský tým se může skládat ze zástupců /studentů/ více fakult / ústavů UK,

  • a/nebo realizace projektu v rámci univerzitního vzdělávacího centra Didaktikon.

  Bonusová kritéria jsou nepovinná, volitelná a mohou být v projektu obsažena i jednotlivě, komise k nim však může při hodnocení projektů přihlížet.

 5. Komise si vyhrazuje právo nepřidělit vyhrazené prostředky, pokud návrhy projektů nebude považovat za dostatečně kvalitní.

 6. Pokud bude komise považovat určitý projekt za hodný realizace, ale s nadnesenými finančními požadavky, povede s žadateli diskusi o krácení rozpočtu; projekt bude podpořen grantem pouze v případě, že dojde k oboustrannému konsenzu.

 7. V případě, že komise bude považovat určitý projekt za slibný, ale v žádosti bude postrádat určité informace, povede s žadateli diskusi o zpřesnění informací, resp. dopracování žádosti. Zároveň mohou být neúplné informace, jejich nedodání či neupřesnění považovány za důvod k vyřazení, resp. nefinancování projektu.

 8. V případě, že se sejde velké množství žádostí, vyhrazuje si komise právo uspořádat veřejnou prezentaci, kde budou vybrané týmy obhajovat návrh svého projektu (cca 10-15 minut na tým).

Průběh řešení projektů

 1. Po přidělení grantů bude svolána informační schůzka se studentskými týmy (konec června 2024).

 2. Finance:

    a. 

  prostředky budou vypláceny přes sekretariát OVV RUK;

  kontaktní osoby: Antonie Hošková , Klára Öhman nebo ,

    b. 

  veškeré objednávky a fakturace je nutné nejdříve s dostatečným předstihem konzultovat s kontaktními osobami,

    c. 

  v případě stipendií je třeba počítat s měsíčním zpožděním ve výplatě (např. žádost ze začátku října může znamenat, že student dostane na účet prostředky cca v polovině prosince),

    d. 

  v případě faktur uvádějte tyto fakturační údaje: Univerzita Karlova; Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208; DIČ: CZ00216208; toto je striktní podmínka, jinak faktury nebudou proplaceny,

    e. 

  v rozumných případech bude možná dohoda o menší změně struktury rozpočtu,

    f. 

  podrobná pravidla pro vystavení objednávek, proplácení faktur apod. budou řešitelským týmům představena se začátkem projektu.

 3. Komise si vyhrazuje právo zrušit grant (nebo jeho část) poté, co byl schválen, v případě závažných pochybení ze strany studentského týmu.

Nezávazné příklady projektů

V prvním kole v roce 2022 byly vybrány projekty:Ve druhém kole v roce 2023 byly vybrány projekty:


 • 1. místo: Klára Boučková – LIKE CHARLIE

 • 2. místo: Klára Daňková – NADCHNI SE!

 • 3. místo: Vojtěch Obluk – LIDSKÉ TĚLO POD DROBNOHLEDEM

 • 4. místo: Radim Žihla – MEDICI PRO OČKOVÁNÍ


Další příklady projektů:


 • Sada přednášek o tématu X na středních školách v kraji Z (uveďte očekávaný počet přednášek, resp. studentů a vaše náklady na studenta).

 • Organizace nové soutěže X (uveďte očekávaný počet účastníků a jaká podle vašeho názoru šance, že soutěž přiláká studenty ke studiu na UK; chcete soutěž pořádat každý rok?).

 • Uspořádání univerzitní konference v Kampusu Hybernská pro středoškoláky i veřejnost ve stylu TEDx (ve smyslu Thinkers, Enablers, Doers) – zkušenosti studentů, zajímaví pedagogové, zajímaví alumni atd. (uveďte, kdy by se měla akce konat, zda v rámci jiné /univerzitní/ akce, kolik hostů, pro kolik lidí apod.).

 • Vědomostní soutěž pro středoškoláky k propagaci méně známých, ale zajímavých oborů na UK napříč fakultami (uveďte formu, jakou by se soutěž měla konat, její vyhodnocení, případně odměnu pro vítěze apod.).

 • Video (sada videí) pro sociální sítě UK, které vtipnou, odlehčenou formou propagují UK, studium na UK, proč je dobré na UK studovat atd. (uveďte počet plánovaných videí, jejich stručný umělecký a ideový záměr, příklad podobného projektu – inspirace, popř. vlastní realizovaná videa obdobného charakteru, očekávaný dopad).

 • Vytvoření komiksu o UK (uveďte, kdo by komiks vytvořil, ideový námět – historie, zajímavosti, studentský život…, témata, kterým by se věnoval, jeho plánovaná distribuce /online, tisk/).

 • Místopisná výstava (foto), sada článků… o zajímavých místech na UK (legendy, „pověry“, tradice).

 • Festival studentských spolků na UK.

 • Vyrobení plakátů o tématu X, které budou k vidění na akci Z (uveďte, o jakou jde akci, kolik na ní zhruba je návštěvníků, o jaké návštěvníky se jedná; co se s plakáty stane po skončení akce).

 • Vytvoření umělecké instalace pro středoškoláky (popište, kde/kdy instalace fyzicky bude stát, čím bude zajímavá; co se s instalací stane po skončení akce).

 • Uspořádání popularizační konference X o tématu Y (kolik na ní zhruba je návštěvníků, o jaké návštěvníky se jedná? Uskuteční se akce i za rok?).

 • ...


Projects & budget

Budget

 1. A total amount of 200,000 CZK has been allocated to all projects for this call to proposal.

 2. A single project may require a maximum amount of 100,000 CZK. We anticipate that three to five grants will be awarded; however, if a single project requires an amount of 100,000 CZK and is significantly better than all the others, it may happen that only two grants are awarded.

 3. Eligible costs are personnel costs, direct costs (in particular consumables) and services. Funds may be requested for the following items:

    a. 

  material – consumables (aggregates of small items such as office supplies should be stated, with monetary amounts given in thousands of CZK including VAT); no limit is set for this budget item (except for the total amount, see point 2).

    b. 

  invoices for materials or services – indicate the price including VAT; no limit is set for this budget item (except for the total amount, see point 2).

    c. 

  travel costs; no limit is set for this budget item (except for the total amount, see paragraph 2).

    d. 

  scholarships for students of Charles University; the limit for this budget item is set at a maximum of 50% of the total amount in the relevant grant.

    e. 

  renumeration in the form of a Contract for Work (DPP) for internal or external team members – the limit is set at a maximum of 50% of the total amount in the relevant grant (specifically a maximum of 10,000 CZK per month, and the monthly total of all DPPs in the whole of CU must not be exceeded).

 4. The grant cannot finance property/material intended for so-called registration (in general, it can be said that, for example, consumables or various components up to the value of 1,000 CZK are not subject to registration).

 5. While the allocated funds do not need to be used in their entirety, by 30 November 2024 the precise unspent amount, which must then be returned, must be submitted.

Evaluation of projects

 1. Applications will be examined by a grant committee composed of representatives of the Department of Public Affairs of the CU Rectorate, the CU Communications and PR Committee (KaPR) and the CU Academic Senate's Committee for the Third Role.

 2. The basic evaluation criterion is the “price/performance” ratio – i.e., how the project will contribute, per unit of money to the promotion of CU – see the Budget chapter above. The Committee will also welcome new ideas, bold and creative actions, but will primarily evaluate the relevance of the project and planned expenditure.

 3. The secondary criterion is the quality of the application.

 4. The bonus criteria when evaluating projects are:

  • project focus on the promotion of CU studies to international applicants or, in general, on increasing the international prestige of CU,

  • and/or inter-faculty cooperation on the submitted project (the team may consist of representatives/students of multiple faculties/institutes of Charles University),

  • and/or implementation of the project at the Didaktikon university educational centre.

  Bonus criteria are optional and non-mandatory, and may also be included in the project individually, but may be taken into account by the committee when evaluating projects.

 5. The committee reserves the right to not allocate funds if it does not consider the project proposals to be of sufficient quality.

 6. If the committee considers a project worthy of realization, but with excessive financial requirements, it will discuss budget cuts with the applicants; the project will be supported by a grant only if there is a mutual consensus.

 7. In the event that the committee considers a project to be promising but lacks certain information in the application, it will discuss the clarification of the information or the supplementation of the application with the applicants. At the same time, incomplete information, or the failure to provide or clarify information, may be considered as a reason for the disqualification or non-financing of the project.

 8. In the event of a large number of applications, the committee reserves the right to hold a public presentation, where selected teams will defend their project proposal (teams will be allotted slots of about 10–15 minutes each).

Schedule of project realization

 1. After the awarding of grants, an information meeting with student teams will be convened (end of June 2024).

 2. Finance:

    a. 

  funds will be paid through the secretariat of the Public Affairs and Communiations Department of the CU Rectorate; contact persons: Antonie Hošková antonie.hoskova@ruk.cuni.cz, Klára Öhman klara.ohman@ruk.cuni.cz or uka@cuni.cz,

    b. 

  teams must consult contact persons in advance about all orders and invoices,

    c. 

  in the case of scholarships, a monthly delay in payment must be taken into account (e.g., submitting an application at the beginning of October may mean that the student receives funds to their account in about mid-December),

    d. 

  in the case of invoices, please use the following billing information: Karlova Univerzita; Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, ID no.: 00216208; Tax ID no.: CZ00216208; this is a strict condition, as otherwise invoices will not be paid,

    e. 

  in reasonable cases, an agreement on a minor change in the structure of the budget will be possible,

    f. 

  detailed rules for the placing of orders, payment of invoices, etc. will be presented to the teams at the beginning of the project.

 3. The committee reserves the right to cancel a grant (or part thereof) after it has been approved in the event of serious misconduct on the part of the student team.

Non-binding project examples

The following projects were selected in the second round in 2023:

 • 1st place project – LIKE CHARLIE

 • 2nd place project – NADCHNI SE!

 • 3rd place project – LIDSKÉ TĚLO POD DROBNOHLEDEM

 • 4th place project – MEDICI PRO OČKOVÁNÍ

·

The following projects were selected in the first round in 2022:·Other examples of projects:


 • Set of lectures on the topic X at secondary schools in the Z region (indicate the expected number of lectures or students and your costs per student).

 • Organization of a new competition X (indicate the expected number of participants and what, in your opinion, is the chance that the competition will attract students to study at CU; do you want to organize the competition every year?).

 • Organization of a university conference at the Hybernská Campus for secondary school pupils and the public à la TEDx (i.e., Thinkers, Enablers, Doers) – student experience, interesting teachers, interesting alumni, etc. (indicate when the event should take place, whether it would be part of another (University) event, how many guests there would be, how many people it would be for, etc.).

 • General knowledge competition for secondary school pupils to promote less well-known but interesting fields at CU at all faculties (indicate the competition format, its evaluation, or the prize for the winners, etc.).

 • Video (set of videos) for CU social networks, in a funny, lightweight way, promote CU, study at CU, why it is good to study at CU, etc. (indicate the number of planned videos, their brief artistic and programmatic intent, an example of a similar project or inspiration, or students' own videos of a similar nature, expected impact).

 • Creation of a comic strip about CU (specify who would create the comic strip, topic – history, interesting facts/aspects, student life..., topics that it would deal with, its planned means of distribution (online, print)).

 • Topographical exhibition (photographs), set of articles… about interesting places at CU (legends, “superstitions”, traditions).

 • Festival of student clubs at CU.

 • Production of posters on topic X to be displayed at event Z (indicate what the event is about, roughly how many visitors there will be, what kind of visitors they will be; what happens to the posters after the event ends).

 • Creation of an art installation for secondary school pupils (describe where/when the installation will be physically located, what will make it interesting; what will happen to the installation after the event).

 • Organization of popularization conference X on topic Y (how many visitors will there be, what kind of visitors will they be? Will the event also take place next year?).

 • ...Poslední změna: 25. duben 2024 10:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám