• FAQ

FAQ

FOR ENGLISH SEE BELOW

Jak dlouhá má být žádost?

Tak dlouhá, abyste srozumitelně vysvětlili, co a proč potřebujete. Nicméně nad dvě (2) strany A4 bude pozornost členů komise při čtení klesat.

Nikdy jsem grantovou žádost nepsal/a, může být má žádost vyřazena z formálních důvodů?

Grantová pravidla jsou záměrně napsaná tak, aby byla co nejjednodušší a pokud možno formalitami moc nezatěžovala. Nebojte se a žádost podejte. Pokud bude váš projekt dobrý, můžeme vám pomoci detaily doladit. Grantová pravidla si ale řádně přečtěte a napište do žádosti vše, na co se ptáme: ušetříme si tak čas.

Je nutné mít předchozí zkušenosti s realizací podobných projektů?

Závisí na okolnostech. Pokud například chcete psát sérii popularizačních článků do vysokonákladového časopisu, mohlo by být vhodné již mít s psaním takových textů zkušenosti. Ale jak bylo řečeno v úvodu a jak také napovídá kapitola Nezávazné příklady projektů, uvítáme i riskantní a inovativní počiny.

Může náš projekt spojit více oborů dohromady?

Jak bylo řečeno v kapitole Přihlášky a Hodnocení projektů, jedním z bonusových kritérií udělení grantu je mezifakultní spolupráce na daném projektu, proto jsou mezioborové a interdisciplinární projekty vítány. Tuto stránku projektu a jak jí chcete konkrétně pojmout, proto v žádosti vždy specifikujte.

Lze pořádat projekt ve spolupráci či přímo pod záštitou jiné instituce?

Univerzita Karlova by v projektu měla vždy vystupovat jako hlavní organizátor. Spolupráce s jinými institucemi či organizacemi na projektu je možná, ale s tím, že budou označeny pouze jako partnerské či spolupořadatelské subjekty projektu. Vysvětlete v žádosti, proč bude akce oboustranně výhodná a upřesněte, jaký bude vklad druhé instituce.

Jakým způsobem se grantová komise může přesvědčit, že byl projekt zrealizován podle návrhu?

Navrhněte sami. V některých případech může být vhodné, abyste sepsali závěrečnou zprávu. Předpokládejte ale, že členové komise se zúčastňují propagačních akcí UK, takže pokud by se váš projekt odehrával v kontextu nějaké z těchto akcí, pravděpodobně by se mohla komise o jeho realizaci přesvědčit přímo na místě.

Chci se na něco zeptat. Kam se můžu obrátit?

Napište e-mail na . Odpověď by měla přijít do 48 hodin (tzn., že pokud pošlete e-mail dva dny před uzávěrkou, je to pozdě).

Jaké jsou příklady již existujících propagačních akcí UK pro středoškoláky a veřejnost?


Projects for the UKa! student grant programme can also be submitted in English.

For further information, please write to uka@cuni.cz

How long should the application be?

As long as it has to be for you to clearly explain what you need and why. However, if applications are more than two (2) A4 pages in length, the attention of the members of the committee will decline while reading them.

I have never written a grant application. Can my application be disqualified for formal reasons?

The rules for grants are intentionally written in such a way that they are as uncomplicated as possible and do not burden applicants with formal requirements. Don’t be afraid to submit an application. If your project is good, we can help you fine-tune the details (cf. point E.6). However, read the grant rules carefully and give all the information we ask for in the application; it’ll save everyone’s time.

Is it necessary to have previous experience in the realization of similar projects?

This depends on the circumstances. For example, if you want to write a series of popularization articles for a high-circulation magazine, it might be appropriate to already have experience writing such texts. However, as stated in the introduction and as also indicated in the “Non-binding project examples” chapter, we also welcome risky and innovative actions.

Can our project combine multiple disciplines?

As stated in the Applications and Evaluation of Projects chapters, one of the bonus criteria for awarding a grant is inter-faculty cooperation on a given project, so interdisciplinary and interdisciplinary projects are therefore welcomed. This is why you should always give precise information on this aspect of the project and your concept of it.

Is it possible to organize a project in cooperation with or directly under the auspices of another institution?

Charles University should be main organizer of the project in all cases. Cooperation with other institutions or organizations on the project is possible, but they must be designated as partners or co-organizing entities only. Explain in the application why the project will be mutually beneficial and specify what the contribution of the other institution will be.

How will the grant committee satisfy itself that the project has been realized according to the proposal?

Here, you can suggest something yourself. In some cases, it may be appropriate for you to write a final report. You should assume, however, that members of the committee participate in promotional events for Charles University, so if your project takes place in the context of any of these events, the committee would probably be able to witness its realization directly.

I want to ask about something. Who can I talk to?

Send an e-mail to uka@cuni.cz. You should receive an answer within 48 hours (i.e., if you send the e-mail two days before the deadline, it's too late).

What are the existing CU promotional events for secondary school pupils and the public?


Poslední změna: 24. duben 2024 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám