• O grantech

O grantech

Projects for the UKa! student grant programme can also be submitted in English.

For further information, please write to uka@cuni.cz


FOR ENGLISH SEE BELOW


Granty jsou určeny studentským projektům s cílem propagovat Univerzitu Karlovu, resp. tak motivovat ke studiu na UK, a to i směrem k zahraničním uchazečům.


Letošním bonusovým kritériem je akcent na well-being a psycho zdraví v rámci univerzitní komunity. Dalším bonusovým kritériem je realizace projektu v rámci vzdělávacího centra UK Didaktikon.


Cílovou skupinu tvoří:


  • středoškoláci

  • studenti bakalářských programů jiných VŠ a univerzit

  • žáci druhého stupně základních škol

  • širší veřejnost

  • potenciální zahraniční uchazeči o studium na UKGranty nejsou určeny na navyšování rozpočtů existujících fakultních či centrálních propagačních akcí UK typu Na Karlovku, Juniorská univerzita (JUK), Noc vědců, Den s UK, prezentace UK na veletrzích typu Gaudeamus a dalších, grantové projekty mohou nicméně být realizovány v kontextu těchto akcí, tj. mohou je rozšiřovat. Stejně tak mohou být projekty realizovány mimo kontext existujících propagačních akcí. Aktivity v rámci projektů se mohou konat také v Kampusu Hybernská (Hyb4City), což je třeba v návrhu projektu explicitně uvést.


Granty nesuplují roli výzkumných grantů typu GAUK.


About the grants

Grants are intended for student projects with the goal of promoting Charles University, and thus motivating students to study at Charles University.


Projects may also be aimed at promoting studies at Charles University to international applicants, or at increasing the international prestige of Charles University in general. This will be considered a bonus criterion when evaluating projects. A similar bonus criterion is the realization of the project at the University’s Didaktikon educational centre at the Hybernská Campus.


The target group consists of:


  • secondary school pupils

  • students of bachelor degree programmes at other universities and colleges

  • pupils of the second level of primary schools

  • the general public

  • potential international applicants for study at CU


Grants are not intended to increase the budgets of existing faculty or central promotional events of Charles University such as the Na Karlovku Tour, Junior University (JUK), Day with Charles University, or presentations of Charles University at trade fairs such as Gaudeamus and others. However, grant projects can be realized in the context of these events, i.e. they can be realized as an extension of them. Similarly, projects may be realized outside the context of existing promotional events. Project activities can also take place at the Hybernská Campus (Hyb4City); this should be explicitly stated in the project proposal.


Grants do not fulfil the role of research grants such as those awarded by GAUK.


Poslední změna: 24. duben 2024 09:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám